ផលិតផល

លក្ខខណ្ឌ តំរៀប/ច្រោះ:
ម៉ាក: Best Life
ម៉ាក:
តំលៃ:
-
ពណ៌:
ទំហំ:
តំរៀប/ច្រោះ:
ថ្មីៗ
$30.00
ត្រចៀកកាំដប 300ml
ត្រចៀកកាំដប 300ml
លេខកូដ: BLPB07
ថ្មីៗ
$100.00
Bottled Bird Nest 1000ml
ត្រចៀកកាំដប 1000ml
លេខកូដ: BLPB11
ថ្មីៗ
$50.00
Bottled Bird Nest 500ml
ត្រចៀកកាំដប 500ml
លេខកូដ: BLPB09
ថ្មីៗ
$290.00
Bird Nest Grade A 100g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA03
ថ្មីៗ
$15.00
Bottled Bird Nest 200ml
ត្រចៀកកាំដប 200ml
លេខកូដ: BLPB03
ថ្មីៗ
$20.00
Bottled Bird Nest 250ml
ត្រចៀកកាំដប 250ml
លេខកូដ: BLPB05
ថ្មីៗ
$220.00
Bird Nest Nom Grade B 100g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ 2
លេខកូដ: BLPA18
ថ្មីៗ
$230.00
Bird Nest Nom Grade A 100g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ​ 1
លេខកូដ: BLPA14
ថ្មីៗ
$250.00
Bird Nest Konkat​ 100g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតកូនកាត់
លេខកូដ: BLPA09
ថ្មីៗ
$5.00
Bottled Bird Nest 75ml
ត្រចៀកកាំដប 75ml
លេខកូដ: BLPB01
E-PAYMENTS & BANKS
DOWNLOAD BEST LIFE PRODUCT APP
អតិថិជន
ខ្សែទូរស័ព្ទ
របៀបទិញ
ការដឹកជញ្ជូន
អំពី
អំពី BEST LIFE PRODUCT
ទំនាក់ទំនង
ជួបជាមួយខ្ញុំលើ
Facebook
Instagram
Youtube
សំណួរណាមួយ? ចូរយើងជួយអ្នក។
សូមទូរស័ព្ទមក: 023 884 088 / 012 600 488
@2017 BestLifeProduct.COM
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន បេសឡាយហ្វ៍ ប្រដាក់ (ផ្ទះត្រចៀកកាំ) ។ រាល់ព័ត៌មាននានា សូមទាក់ទងមកលេខ 023884088/ 012600488។ សូមអរគុណ!!