សង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • Author

    Best Life

  • Published

    September 18, 2023

បេសឡាយហ្វ៍ ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេ និងតែមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលទទួលបានស្តង់ដាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានដូចជា៖

Halal, GHPs/ HACCP ក៏ទទួលបានស្តង់ដាទទួលស្គាល់ផ្សេងទៀតដូចជា 5S & GI ផងដែរ។

សូមទស្សនាវីដេអូនៃផលិតកម្មរបស់យើង៖